חיפוש באתר

תקנון

תקנון

תקנון

ברוכים הבאים לפעילות שעות הפנאי של החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה").

לקראת פתיחת שנת הפעילות תשע"ח, אנו שמחים להביא בפניכם את התקנון ונהלי ההרשמה. כבכל שנה, מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות  לכל הגילאים, על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילויות הפנאי העשירות בעיר.

א. כללי
1. שנת הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי תחל בתאריך 01/09/2017 ותסתיים בתאריך 30/06/2018 . בקונסרבטוריון, בבית הפנאי ובבית הספר לתנועה ולמחול תסתיים הפעילות בתאריך 31/07/2018 .
2. על המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות המופיעות בחוברת החוגים ובהודעות על שינויים שהחברה רשאית לפרסם במסרונים (SMS), בדואר אלקטרוני ובהודעות טלפוניות.
ב. פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות
3. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים
ורשאית לא להתחיל, לדחות או להפסיק לימודים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. החברה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה. הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום. במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום הודעתה על השינוי כאמור.
5. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.
ג. אופן ההרשמה והסדר תשלום
6. אופן ההרשמה למגוון החוגים, סדנאות והפעילויות, תתאפשר במספר אפשריות:
• באמצעות שירות פרונטלי במרכז מידע ורישום, בית הפנאי, מרכזי החוגים ובתי תלמיד.
• באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו: www.rktnz.org.il )להלן: "אתר רישום החוגים"(.
7. התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, הוראת קבע בבנק ו/או המחאות דחויות.
התשלום הינו חודשי, ויבוצע כל 11 לחודש קלנדרי.
8. החברה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד )למעט בקונסרבטוריון וביה"ס לציור(, התשלום עבור שיעור ניסיון
יכלל בעת הרישום. תאריך תחילת מועד הרישום, לרבות התשלום, ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון הראשון.
9. על המשתתף, יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים, עקב החזרת המחאה או הוראת קבע, מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך
.₪ 15
10 . מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.
ד. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו
11 . בקשה להפסקת פעילות, תוגש עד ה 30- לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות שירות פרונטלי ואתר רישום חוגים.
12 . באחריות המשתתף/ הורה הילד לוודא את קבלת טופס הביטול במרכז מידע, לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים
רטרואקטיבית.
13 . ביטול השתתפות ו/או אי השתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף
החודש.
14 . הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים )כגון מחלה ממושכת, אבל וכד'( בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.
15 . ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות
בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותה לגבות את דמי השתתפות בפעילות.
16 . ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד לתאריך 31/03/2018 , לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל חוג/ פעילות.
17 . החזר בגין שיעורים שבוטלו:
• שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
• שיעור שבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד אחר שיתואם על ידי החברה.
• דינם של פעילויות העשרה / מפגשים מוסיקליים/ מופעים / בחינות כדין שיעור.
לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן
זיכוי.
ה. הנחות
18 . תושב נס ציונה זכאי להנחה בהתאם לקריטריונים של החברה. פירוט אודות מתן הנחות ניתן למצוא באתר רישום החוגים.

ו. שונות
19. רישום מוקדם – במהלך חודש יוני 2017, יפתח בפני משתתפים אשר רשומים לחוגים קיימים רישום מוקדם לשנת הפעילות תשע"ח. ככל שבמועד הרישום המוקדם, יתבצע רישום למשתתף אשר לא פעיל במערכת, במהלך חודש יוני 2017 , החברה תהא רשאית לבטל את ההרשמה.
20. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת
להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות.
21 . המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן
מתחייב המשתתף לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
22. הנהלת החברה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
23. רישום פעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות החברה, בין היתר, באמצעות
הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S או הודעה בפייסבוק של החברה. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו
לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
24. ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם בני/ בתי על ידי החברה ו/או מי מטעמה. והחברה רשאית לעשות שימוש
בתמונות אלה.

 

תקנון קייטנות גנים 2017

 נהלי רישום

1. קייטנת גני הילדים תתקיים בתאריכים: 1-10.8.2017.

2. הקייטנה תתקיים בגני הילדים ותופעל על ידי קריית התרבות.

3. עלות הקייטנה: 800 ₪. 

4. הרישום הוא על בסיס "כל הקודם זוכה" ללא קשר למסגרת בה נמצא הילד במהלך השנה. 

5. אין אפשרות להירשם לחלק מהתקופה.

6. פתיחת גן מותנת במינימום של 25 ילדים רשומים, החברה רשאית לסגור מסגרת מפאת מיעוט משתתפים.

 

נהלי הנחות וביטולים

1. לא יינתנו הנחות על קייטנת גנים.

2. ביטולים:

•תאריך אחרון לביטולים: 20.7.2017.

•ביטולים בין התאריכים: 23-31.7.2017 יגבו דמי ביטול בגובה של 5%.

•ביטולים החל מתאריך 1.8.2017 – אין החזר כספי.

 

הצהרת בריאות

1. חובה למלא טופס הצהרת בריאות ולהחזירו אל מרכז מידע ורישום בקריית התרבות.

דוא"ל: info@ktnz.org.il , פקס: 08-9400060

2. דיווח על שינוי כלשהו החל במצבו הבריאותי של המשתתף חל על הורה הילד, במקרה של אי דיווח – החברה פטורה מאחריות. 

 

תקנון קייטנות 2017

 

נהלי רישום

1. קייטנות קריית התרבות יתקיימו בתאריכים 23.7.2017-10.8.2017, בשלושה מוקדים:

1)קייטנת קריית התרבות, רח' השריון 1.

2)קייטנת מרכז קהילתי סביונצר, רח' החושן 16.

3)קייטנת מרכז קהילתי שכונת העמק (וואלי), רח' העומרים 5.

2. עלות הקייטנות:

1) קריית התרבות:

קייטנה עד השעה 13:00: 1,900 ₪

צהרון עד השעה 16:00: 510 ₪ 

סה"כ: 2,410 ₪

2) סביונצר:

קייטנה עד השעה 13:00: 1,600 ₪ 

צהרון עד השעה 16:00: 510 ₪ 

סה"כ: 2,110 ₪ 

3) שכונת העמק (וואלי):

קייטנה עד השעה 13:00: 1,600 ₪ 

צהרון עד השעה 16:00: 510 ₪ 

סה"כ: 2,110 ₪ 

קיימת אפשרות להירשם לחלק מהתקופה על בסיס מקום פנוי והרשמה מראש.  

פתיחת הקייטנה מותנת במינימום של 25 ילדים רשומים, החברה רשאית לסגור מסגרת מפאת מיעוט משתתפים.

 

נהלי הנחות וביטולים

1. קיימת הנחה של 5% על אח שני בקייטנה. 

2. ביטולים:

• עד לתאריך 11.7.2017: ניתן לבטל ללא דמי ביטול. 

• ביטול בין התאריכים 12.7.2017-23.7.2017: תשלום של 5% מסך התשלום.  

• החל מתאריך 24.7.2017: ניתן לבטל ללא החזר כספי.

 

הצהרת בריאות

1. חובה למלא טופס הצהרת בריאות ולהחזירו אל מרכז מידע ורישום בקריית התרבות.

דוא"ל: info@ktnz.org.il , פקס: 08-9400060

2. דיווח על שינוי כלשהו החל במצבו הבריאותי של המשתתף חל על הורה הילד, במקרה של אי דיווח – החברה פטורה מאחריות. 

צרו קשר:
  • השריון 1 נס-ציונה
  • נס ציונה
  • 08-9304001
  • פקס: 08-9400060
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
מתנסנט