חיפוש באתר

תקנון

תקנון

תקנון

 תקנון רישום

 

לשנת פעילות תש"פ 2019-2020

 

ברוכים הבאים לפעילויות שעות הפנאי של החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה"). לקראת פתיחת שנת הפעילות תש"פ, אנו שמחים להביא בפניכם את התקנון ונהלי ההרשמה. כבכל שנה, מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לכל הגילאים, על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילויות הפנאי העשירות בעיר.

א.   כללי

 1. שנת הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי תחל בתאריך 1.9.2019 ותסתיים בתאריך 30.6.2020. בקונסרבטוריון, בבית הפנאי ובבית הספר לתנועה ולמחול תסתיים הפעילות בתאריך 31.7.2020. שנת הפעילות בהתעמלות אומנותית כוללת גם את המחצית השנייה של חודש אוגוסט, בין התאריכים 16-31.8.2020.
 2. על המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות המופיעות בחוברת החוגים ובהודעות על שינויים שהחברה רשאית לפרסם במסרונים (SMS), בדואר אלקטרוני ובהודעות טלפוניות כפי שימסרו לה על ידי המשתתף.

ב.   פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות

 1. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים ורשאית לא להתחיל, לדחות או להפסיק לימודים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה. הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום. במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום הודעתה על השינוי כאמור. 
 3. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

ג.    אופן ההרשמה והסדר תשלום

 1. אופן ההרשמה למגוון החוגים, סדנאות והפעילויות, תתאפשר במספר אפשרויות:
 • באמצעות שירות פרונטלי במרכז מידע ורישום, בית הפנאי, מרכזי החוגים ובתי תלמיד.
 • באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:www.rktnz.org.il (להלן: "אתר רישום החוגים").
 1. התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי, ויבוצע כל 11 לחודש קלנדרי.

החברה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד (למעט בקונסרבטוריון וביה"ס לציור), התשלום עבור שיעור ניסיון ייכלל בעת הרישום. תאריך תחילת מועד הרישום, לרבות התשלום, ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון הראשון ועל פי דיווח הנוכחות שיימסר לחברה על ידי מדריך החוג.

 1. על המשתתף, יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים, עקב החזרת המחאה ו/או חיוב מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.
 2. מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או ינתן החזר תשלום.

ד.   נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו

 1. בקשה להפסקת פעילות, תוגש עד ה- 30 לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות שירות פרונטלי וטלפוני.
 2. ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד לתאריך 31.3.2020, לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל חוג/ פעילות.
 3. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
 4. ביטול השתתפות ו/או אי השתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש.
 5. הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.
 6. ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותה לגבות את דמי השתתפות בפעילות.
 7. החזר בגין שיעורים שבוטלו:
 • שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
 • שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי החברה.
 • דינם של פעילויות העשרה / מפגשים מוסיקליים / מופעים / בחינות כדין שיעור.

לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי.

ה.   הנחות

 1. תושב נס ציונה זכאי להנחה בהתאם לקריטריונים של החברה. פירוט אודות מתן הנחות ניתן למצוא באתר רישום החוגים.

ו.      שונות

 1. רישום מוקדם לשנת תש"פ: למשתתפים הפעילים במערכת החוגים: 2-30.6.2019. לקהל הרחב: 16-30.6.2019, החברה רשאית לבטל בקשת הרשמה שתוגש בניגוד להוראות המפורטות לעיל. הרישום יסתיים בתאריך 30.6.2019.
 2. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות.
 3. המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן מתחייב המשתתף לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
 4. הנהלת החברה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 5. ידוע לי כי רישום פעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות החברה, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S או הודעה בפייסבוק של החברה. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
 6. ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי החברה ו/או מי מטעמה והחברה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

 

לוח זמנים לשנת תש"פ 2019-2020

01/09/2019

תחילת שנת הפעילות תש"פ

29/09/2019

ערב ראש השנה - פעילות עד השעה 12:00

30/09-1/10/2019

ראש השנה – אין פעילות

08/10/2019

ערב יום כיפור - אין פעילות

09/10/2019

יום כיפור – אין פעילות

13/10/2019

ערב סוכות - פעילות עד השעה 12:00

14/10/2019

חג סוכות - אין פעילות

15-18/10/2019

חוה"מ סוכות – פעילות כרגיל

20/10/2019

ערב שמחת תורה – פעילות עד השעה 12:00

21/10/2019

שמחת תורה - אין פעילות

23-30/12/2019

חג חנוכה – פעילות כרגיל

10-11/03/2020

חג פורים – פעילות כרגיל

08/04/2020

ערב פסח - אין פעילות

09-15/04/2020

חג פסח וחוה"מ פסח - אין פעילות

20/04/2020

ערב יום השואה – פעילות עד השעה 19:00

21/04/2020

יום השואה – פעילות כרגיל

27/04/2020

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - פעילות עד השעה 18:00

28/04/2020

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - פעילות עד השעה 13:00

29/04/2020

יום העצמאות – אין פעילות

11-12/05/2020

ל"ג בעומר – פעילות כרגיל

28/05/2020

ערב חג שבועות - פעילות עד השעה 12:00

29/05/2020

חג השבועות - אין פעילות

 

* בבתי התלמיד יתכנו שינויים בלוח הזמנים.

 

ולראיה באתי על החתום שם משפחה:                        

שם המשתתף:                     

שם ההורה:                        חתימה:                             

תאריך:                             

צרו קשר:
 • חוגים בנס ציונה
 • השריון 1 נס-ציונה
 • נס ציונה
 • 08-9304001
 • פקס: 08-9400060
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות