חיפוש באתר

תקנון רישום לשנת פעילות תשפ"ה 2024-2025

א. כללי
עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"ה ולקראת ההרשמה לחוגי החברה, מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים:
1. ההרשמה לפעילות תתבצע באתר האינטרנט של החברה לתרבות ופנאי באתר או פרונטלית במרכזי החוגים (קריית התרבות, סביונצר, וואלי ובית הפנאי)
2. שנת פעילות החוגים בבתי הספר ובמרכזים הקהילתיים תחל ביום 1.9.2024 ותסתיים ביום 30.6.2025
בביה"ס לתנועה ולמחול, חוגי הספורט ובקונסרבטוריון תסתיים ביום 31.7.2025
במתחם הנינג'ה תסתיים ביום 31.8.2025.
בליגות התעמלות אומנותית תחל ביום 15.8.2024 ותסתיים ביום 31.7.2025.
3. החברה תעדכן בדבר שינויים במערכת שעות פעילות החוגים מעת לעת במסרון (SMS/וואטסאפ). לידיעתכם, לקוח שיבקש להסיר את מספרו מקבלת דיוור מאת החברה - לא יקבל הודעות אודות השינויים במערכת השיעורים במהלך השנה.
4. למען הסר ספק, לחברה אין כל אחריות בפרק הזמן בו הילד/ה בדרכם לחוג עצמאית ובחזרה מן החוג.

 

ב. שיעור ניסיון - מותנה ברישום מראש על בסיס מקום פנוי ובאישור נציג החברה. (למעט הקונסרבטוריון וביה"ס לציור בהם אין שיעורי ניסיון). התשלום עבור שיעור הניסיון ייכלל ויחויב בעת הרישום לחוג. קרי, ככל והרישום לחוג יבוצע לאחר ההשתתפות בשיעור הניסיון- יחויב הנרשם גם בגין השתתפותו בשיעור הניסיון.

 

ג. אופן התשלום: כרטיס אשראי / הוראת קבע / המחאות דחויות / במזומן.
התשלום הינו שנתי על בסיס חודשי בהתאם למספר חודשי הפעילות. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה וחגי ישראל המצוינים בלוח החופשות המופיע מטה. בימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
• חוגי החברה בשעות הצהריים בבתי הספר מתקיימים בהלימה לפעילות הצהרונים בבתי הספר.
• חוגים בשעות אחר הצהריים מתקיימים כסדרם למעט ימי שבתון- יום בחירות, ימי שביתה ומועדי ישראל.
הגביה מתבצעת בכל 11 לחודש קלנדרי, עבור אותו החודש.

 

ד. נהלי ביטול השתתפות בחוג:
1. בקשה לביטול תתקבל עד לסוף כל חודש באמצעי ההתקשרות עם מרכז מידע ורישום חוגים בקריית התרבות ובמרכזי החוגים בטל'/וואטסאפ 08-9304001
בקשה שהוגשה בזמן הנקוב לעיל תביא לביטול הרישום מתחילת החודש העוקב.
2. בקשה לביטול השתתפות בחוגי הנינג'ה בחודש אוגוסט בלבד תתקבלנה עד ה-30.6.25.
3. החל מ- 1.4.25 לא ניתן להגיש בקשות לביטול חוגים.
4. החל מ- 1.1.2025 לא ניתן להגיש בקשה לביטול בלהקות, מסלול מצוינות, ליגה תחרותית ונבחרות.
לאחר המועדים הנ"ל, לא יינתן החזר כספי גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג.
בקשות לביטול חוג רטרואקטיבית לא תתקבלנה ולא ינתן החזר כספי בגין כך בשום מצב.
5. לא יינתן כל פיצוי/ החזר כספי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים ככל והופסק החוג מכל סיבה.
6. אין החברה אחראית לכל נזק/ עגמת נפש שיגרמו למשתתף בגין אי עמידה במבחנים מקצועיים הנדרשים בחוג ולא יינתן כל פיצוי בגין אי השגת יעד מקצועי כזה או אחר ע"י המשתתף.

 

ה. ביטול תשלומי הלקוח לחברה:
1. ביטול/שינוי הרשאה לחיוב חשבון הלקוח ללא ידיעת נציג החברה ואישורו עד לתום שנת הפעילות - אסורה!
2. עסקה שלא תכובד בעטיו של הלקוח ו/או ע"י הבנק - יש לראות בקבלה שנתקבלה בגינה בטלה.
• על הלקוח חלה החובה להסדיר את התשלום באופן מיידי. ככל ולא יוסדר התשלום - תופסק לאלתר השתתפותו בפעילות החוגית. בנוסף, לא יותר רישום לפעילות נוספת מבית החברה עד לסילוק החוב.
• במקרה של החזרת המחאה - יחויב בעל החשבון בכיסוי עמלת ההחזר.

 

ו. הקפאת פעילות - לא ניתן להקפיא פעילות. בקשה חריגה עקב מצב רפואי מתמשך/אבל וכד' תוגש בצירוף אישור רפואי מאת רופא מומחה בלבד, ותועבר לאישור מנהל המחלקה הרלוונטית. חידוש הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

ז. החסרת שיעורים: תלמיד שיחסיר שיעור מיוזמתו מכל סיבה שהיא – לא יוחזר לו כספו ולא יזוכה בגין העדרו.
שיעור שיבוטל בגין הכרזה על מצב חירום ע"י רשויות המדינה כגון מלחמה/ מגפה- יושלם השיעור שהוחסר/ יזוכה הלקוח.
שיעור שיבוטל ביוזמת המורה- יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי החברה ו/או יזוכה הלקוח.
אין החברה מתחייבת להשלמת השיעור ביום ובשעה הקבועים של החוג.
לקוח שהחסיר את שיעור ההשלמה- לא זכאי להחזר כספי בגין אותו השיעור.

 

ח. פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות
1. פתיחת חוג מותנת במספר מינימום נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור/ לדחות/ לבטל חוג מפאת מיעוט משתתפים במסגרת יחידנית או בקבוצה, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. החברה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה. הודעה בדבר השינוי, תועבר באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום. במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום הודעתה על השינוי.
3. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה עוד חיוב עד לסוף שנת הפעילות.
4. החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה המקצועי, להפסיק באופן מיידי השתתפות לקוח הרשום לחוג/ לפעילות החברה בשל בעיות משמעת, התנהגות בלתי הולמת או בנסיבות אחרות אשר יש בהן בכדי לפגוע בהתנהלות התקינה של הפעילות/ החוג ובלבד שהדבר הובא לידיעת הלקוח/ אפוטרופסו הטבעי, אודות כוונת החברה לפעול כאמור.

 

ט. הנחות -תושבי נס ציונה זכאים להנחות בהתאם לקריטריונים של החברה, הפירוט באתר רישום החוגים.
י. רישום מוקדם: נרשם ברישום מוקדם לכל שנת הפעילות- זכאי להנחה בשיעור 5% למשך כל שנת הפעילות. ביטול רישום במהלך שנת הפעילות יביא לביטול ההנחה.
- נרשם ברישום מוקדם לשנה הבאה, גם לו יבקש לבטל את רישומו לחוג לאחר השתתפות בשיעור הראשון בחודש ספטמבר- יחויב בתשלום עבור חודש מלא.
- רישום מוקדם לחוג, מאיין את האפשרות לשיעור ניסיון בחוג אליו נרשמתם עת תפסתם מקום בחוג.
- ג'ימנסט- אין רישום מוקדם.
- עם פתיחת הרישום המוקדם- תינתן לרשומות השנה הנוכחית של ביה"ס למחול בלבד, קדימות בת 48 שעות לתלמידות ממשיכות, ברישום לאותו החוג בשנה הבאה.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות