חיפוש באתר

����������

����������

����������

 

 

תקנון רישום
לשנת פעילות תשפ"ג 2022-2023

 

 


ברוכים הבאים לפעילויות שעות הפנאי של החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה"). לקראת פתיחת שנת הפעילות תשפ"ג, אנו שמחים להביא בפניכם את התקנון ונהלי ההרשמה. כבכל שנה, מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לכל הגילאים, על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילויות הפנאי העשירות בעיר.


א. כללי
1. שנת הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי ובמרכזים הקהילתיים תחל בתאריך 1.9.2022 ותסתיים בתאריך 30.6.2023 / 31.7.2023 בהתאם לתחום הפעילות.
בקונסרבטוריון, בבית הפנאי ובביה"ס לתנועה ולמחול תסתיים הפעילות בתאריך 31.7.2023.
שנת הפעילות במתחם הנינג'ה תסתיים בתאריך 31.8.2023.
שנת הפעילות בהתעמלות אומנותית תחל בתאריך 15.8.2022 ותסתיים בתאריך 31.7.2023.
2. על המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות המופיעות באתר רישום חוגים ובהודעות על שינויים שהחברה רשאית לפרסם במסרונים (SMS) / וואטסאפ, בדואר אלקטרוני ובהודעות טלפוניות כפי שימסרו לה על ידי המשתתף.

ב. פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות
1. פתיחת חוג מותנת במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים ורשאית לא להתחיל, לדחות או להפסיק לימודים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. החברה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה. הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום. במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום הודעתה על השינוי.
3. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

ג. אופן ההרשמה והסדר תשלום
1. אופן ההרשמה למגוון החוגים, סדנאות והפעילויות, תתאפשר במספר אפשרויות:
• באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:www.rktnz.org.il (להלן: "אתר רישום החוגים").
• באמצעות שירות פרונטלי במרכז מידע, בית הפנאי, מרכזים קהילתיים.
2. התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי, ויבוצע כל 11 לחודש קלנדרי.
החברה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד (למעט בקונסרבטוריון וביה"ס לציור ואומנות), התשלום עבור שיעור ניסיון ייכלל בעת הרישום. תאריך תחילת מועד הרישום, לרבות התשלום, ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון הראשון ועל פי דיווח הנוכחות שיימסר לחברה על ידי מדריך החוג.
3. על המשתתף, יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים, עקב החזרת המחאה ו/או חיוב מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.
4. מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או יינתן החזר תשלום.

ד. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו
1. בקשה להפסקת פעילות, תוגש עד ה- 30 לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות שירות פרונטלי וטלפוני.
2. ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד לתאריך 31.3.2023, ביטול השתתפות בלהקות, מסלול מצויינות, ליגה תחרותית ונבחרות יתאפשר עד לתאריך 31.12.2022, לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל רישום / חוג / פעילות.
3. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
4. ביטול השתתפות ו/או אי השתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש.
5. הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.
6. ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותה לגבות את דמי השתתפות בפעילות.
7. החזר בגין שיעורים שבוטלו:
• שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
• שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי החברה.
• דינם של פעילויות העשרה / מפגשים מוסיקליים / מופעים / בחינות כדין שיעור.
לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי.

ה. הנחות
1. תושב נס ציונה זכאי להנחה בהתאם לקריטריונים של החברה. פירוט אודות מתן הנחות ניתן למצוא באתר רישום החוגים.

ו. שונות
1. רישום מוקדם לשנת תשפ"ד יפורסם במהלך שנת הפעילות תשפ"ג בהתאם להחלטת ההנהלה. החברה רשאית לבטל בקשת הרשמה שתוגש בניגוד להוראות של הרישום המוקדם.
2. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות.
3. המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן מתחייב המשתתף לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
4. הנהלת החברה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
5. ידוע לי כי רישום לפעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות החברה, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S / וואטסאפ או הודעה בפייסבוק של החברה. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
6. ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי החברה ו/או מי מטעמה והחברה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

ז. שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה
1. האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה.
2. ככל שבשנת הפעילות תשפ"ג יחולו הוראות מיוחדות עקב הנחיות משרד הבריאות, על המשתתף לעקוב אחר ההנחיות ולפעול לפיהן.

לוח זמנים לשנת תשפ"ג 2022-2023
1.9.2022 תחילת שנת הפעילות תשפ"ג
25.9.2022 ערב ראש השנה - פעילות עד השעה 12:00
26-27.9.2022 חג ראש השנה – אין פעילות
4.10.2022 ערב יום כיפור - אין פעילות
5.10.2022 יום כיפור – אין פעילות
9.10.2022 ערב סוכות - פעילות עד השעה 12:00
10.10.2022 חג סוכות – אין פעילות
11-14.10.2022 חוה"מ סוכות – פעילות כרגיל
16.10.2022 ערב שמחת תורה – פעילות עד השעה 12:00
17.10.2022 חג שמחת תורה – אין פעילות
18-26.12.2022 חג חנוכה – פעילות כרגיל
7.3.2023 חג פורים – פעילות כרגיל
5-12.4.2023 חג פסח וחוה"מ פסח - אין פעילות
17.4.2023 ערב יום השואה – פעילות עד השעה 19:00
18.4.2023 יום השואה – פעילות כרגיל
24.4.2023 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - פעילות עד השעה 18:00
25.4.2023 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - פעילות עד השעה 13:00
26.4.2023 יום העצמאות – אין פעילות
8-9.5.2023 ל"ג בעומר – פעילות כרגיל
25.5.2023 ערב חג שבועות - פעילות עד השעה 12:00
26.5.2023 חג השבועות - אין פעילות
חוגים המתקיימים בבתי הספר יפעלו בהתאם ללוח החופשות של הצהרון הפועל בבתי הספר.


ולראיה באתי על החתום: שם משפחה: שם המשתתף:
שם ההורה: חתימה: __________________תאריך: __________________

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות